Pretraga
Brojač posjeta
Početna » 2019 » Novembar » 27 » CRNA GORA MINISTARSTVO ODBRANE JAVNI OGLAS
18.11.19
CRNA GORA MINISTARSTVO ODBRANE JAVNI OGLAS

Za izbor kadeta/tkinja za obrazovanje na Pomorskoj akademiji SAD (US Naval Academy), Anapolis, Merilend i Vojnoj akademiji SAD (US Military Academy), West Point, Njujork
Ministarstvo odbrane, na osnovu člana 5 stav 2 Pravilnika o načinu prijema lica u službu u Vojsci Crne Gore i rezervni sastav Vojske i načinu izbora kadeta (“Službeni list CG”, broj 18/18) raspisuje javni oglas za izbor po jednog kadeta/tkinje (u daljem tekstu: kadeta) za potrebe Vojske Crne Gore, za obrazovanje na Pomorskoj akademiji SAD (US Naval Academy), Anapolis, Merilend i Vojnoj akademiji SAD (US Military Academy), West Point, Njujork, počev od studijske 2020/2021. godine.
OPŠTI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE:
1) da su crnogorski državljani i da nemaju državljanstvo druge države;
2) da su završili ili su u završnom razredu četvorogodišnje srednje škole;
3) da su zdravstveno sposobni za službu u Vojsci Crne Gore;
4) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu fizičke sposobnosti;
5) da zadovoljavaju kriterijume u pogledu psihološke sposobnosti za službu u Vojsci Crne Gore;
6) da nijesu osuđeni na bezuslovnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci, odnosno da nijesu pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv: ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore; čovječnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom; života i tijela; sloboda i prava čovjeka i građanina; polne slobode, braka i porodice; zdravlja ljudi; zaštite na radu; opšte sigurnosti ljudi i imovine; pravnog saobraćaja; službene dužnosti; pravosuđa; javnog reda i mira; časti i ugleda; Vojske Crne Gore; imovine i državnih organa;
7) da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivično djelo za koje se goni po službenoj dužnosti;
8) da ne postoje bezbjednosne smetnje za izbor za kadeta.
POSEBNI USLOVI JAVNOG OGLASA ZA KANDIDATE:
1) da nijesu mlađi od 18 i stariji od 23 godine na dan 29.6.2020. godine;
2) da kandidati nijesu oženjeni/udati ili razvedeni, da nisu u drugom stanju i da nemaju zakonsku obavezu izdržavanja djece;
3) da su u svakom razredu srednje škole postigli najmanje vrlodobar uspjeh, a u trećem i četvrtom razredu srednje škole imaju najmanje ocjenu 4 (vrlodobar) iz engleskog jezika i matematike;
4) da imaju odlično znanje engleskog jezika.
Napomena:
1) Za kandidate koji ispunjavaju opšte i posebne uslove, Ministarstvo odbrane će organizovati provjeru zdravstvene i fizičke sposobnosti, testiranje iz engleskog jezika, bezbjednosnu provjeru i intervju. Prije provjera fizičke sposobnosti, kandidati će biti upućeni u Vojno medicinski centar, radi utvrđivanja zdravstvene sposobnosti. Za one kandidate koji postignu najbolje rezultate na navedenim testiranjima biće organizovano polaganje zvaničnih testova engleskog jezika (SAT/ACT, TOEFL) u ovlašćenim centrima. Po završetku procesa selekcije, Ministarstvo odbrane će u
saradnji sa Kancelarijom za odbrambenu saradnju pri Ambasadi SAD, predložiti američkim akademijama kandidate, o čemu će konačno odlučiti njihovi odbori za prijem.
2) Više informacija o neophodnom nivou znanja i testovima engleskog jezika možete naći na www.act.org, www.collegeboard.com, www.toefl.org, a o Vojnoj akademiji West Point na www.usma.edu i Pomorskoj akademiji u Anapolisu na www.usna.edu.
3) Smjerove će odrediti Ministarstvo odbrane u zavisnosti od potreba službe.
PRAVA I OBAVEZE KADETA TOKOM OBRAZOVANJA:
1) početkom obrazovanja na vojnim akademijama izabrani kandidati stiču zvanje kadeta, a po završetku obrazovanja primaju se u službu u Vojsku Crne Gore uz ispunjenje zakonom propisanih uslova, bez javnog oglasa, u početnom činu oficira;
2) međusobne obaveze Ministarstva odbrane i kadeta utvrđuju se ugovorom o obrazovanju;
3) za vrijeme obrazovanja kadeti imaju besplatan smještaj i ishranu u internatima akademija;
4) Ministarstvo odbrane obezbjeđuje besplatno obrazovanje kao i mjesečna novčana primanja, a kadeti se obavezuju da, nakon završetka akademija, stupe u službu u Vojsku Crne Gore u skladu sa zakonom i provedu u službi dvostruko više vremena od vremena trajanja obrazovanja.
KANDIDATI TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
- prijavni formular (www.odbrana.gov.me - link Biblioteka/Oglasi);
- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
- izvod iz matičnog registra rođenih;
- kopiju lične karte;
- izjavu ovjerenu od strane suda da nemaju državljanstvo druge države;
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
- kandidati koji su završili srednju školu ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole i diplome, a maturanti ovjerene kopije svjedočanstava o završenom prvom, drugom i trećem razredu srednje škole;
- sertifikat o poznavanju engleskog jezika (ukoliko posjeduju);
- potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana;
- biografiju (CV);
- ostala dokumenta koje kandidati smatraju značajnim za izbor za kadeta.
Prijave, uz koje nijesu priložena sva tražena dokumenta, kao i nepotpune i neblagovremene prijave, neće se razmatrati.
NAČIN PRIJAVLJIVANJA NA JAVNI OGLAS
Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za jednu ili obje akademije. Prijavna dokumentacija se šalje na adresu - Ministarstvo odbrane, Direktorat za ljudske resurse, Ulica Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica, sa naznakom „Za javni oglas za obrazovanje na vojnim akademijama u SAD“.
JAVNI OGLAS JE OTVOREN 15 DANA OD DANA OBJAVLJIVANJA.
Dodatne informacije možete dobiti putem telefona 020 483 482 i 020 483 554, radnim danima od 8,00 do 14,00 sati.
CRNA GORA
MINISTARSTVO ODBRANE
P R I J A V A
na javni oglas za izbor kadeta/tkinja za obrazovanje na Pomorskoj akademiji SAD (US Naval Academy), Anapolis, Merilend i Vojnoj akademiji SAD (US Military Academy), West Point, Njujork
(Ime, ime oca, prezime)
(Naziv srednje škole koju pohađa ili koju je završio)
Prijavljujem se za obrazovanje na:
*upisati puni naziv akademija/e, smjer i mjesto obrazovanja
*navesti po prioritetima ukoliko se prijavljujete za više akademija
(Matični broj)
(Mjesto rođenja)
(Mjesto prebivališta)
(Državljanstvo)
Navesti motive prijavljivanja:
Kontakt podaci:
(E-mail)
(Telefon)
(Adresa stanovanja)
(Potpis)
KANDIDATI TREBA DA PRILOŽE SLJEDEĆU DOKUMENTACIJU:
- prijavni formular (www.odbrana.gov.me - link Biblioteka/Oglasi);
- uvjerenje o crnogorskom državljanstvu;
- izvod iz matičnog registra rođenih;
- kopiju lične karte;
- izjavu ovjerenu od strane suda da nemaju državljanstvo druge države;
- potvrdu nadležnog organa da se protiv njih ne vodi krivični postupak;
- kandidati koji su završili srednju školu ovjerene kopije svjedočanstava svih razreda srednje škole i diplome, a maturanti ovjerene kopije svjedočanstava o završenom prvom, drugom i trećem razredu srednje škole;
- sertifikat o poznavanju engleskog jezika (ukoliko posjeduju);
- potvrdu izabranog doktora o nepostojanju psihičkih, zaraznih i hroničnih bolesti, a žene i potvrdu izabranog doktora za žene, a koje nijesu starije od mjesec dana;
- biografiju (CV);
- ostala dokumenta koje kandidati smatraju značajnim za izbor za kadeta.
Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti za jednu ili obje akademije. Prijavna dokumentacija se šalje na adresu - Ministarstvo odbrane, Direktorat za ljudske resurse, Ulica Jovana Tomaševića br. 29, Podgorica, sa naznakom „Za javni oglas za obrazovanje na vojnim akademijama u SAD“.
Rok za podnošenje prijavne dokumentacije: od 28. novembra do 12. decembra 2019. godine.

Društvene mreže